FAQ

 

FREQUENTLY ASK QUESTIONS

Apakah inisiatif SELangkah ini?
Apakah peranan peniaga/pemilik premis dan pengunjung/pelanggan premis bagi mendokong inisiatif SELangkah ini?
Bagaimanakah inisiatif ini akan membantu usaha-usaha pengesanan kontak oleh Jabatan Kesihatan?
Apakah ini kaedah baharu? atau kaedah yang telah lazim digunakan?
Apakah jenis data yang akan direkod melalui inisiatif SELangkah ini?
Adakan maklumat peribadi saya seperti alamat dan No Kad Pengenalan diperlukan?
Adakah SELangkah akan mengesan (tracking) kedudukan lokasi saya secara berterusan ?
Agensi manakah yang akan mengawal selia data (data guardianship)?
Bolehkah pemilik premis mengakses atau mengubah maklumat peribadi saya?
Adakah data saya akan diperdagangkan?
Bagaimana SELangkah berbeza dengan penyelesaian pengesanan kontak melalui aplikasi mobil yang lain?
Saya tidak mahu mengimbas QR kod / terlibat di dalam inisiatif SELangkah
Di manakah saya boleh mendapatkan maklumat lanjut?

By using SELangkah, you agree to the data storage and management policies which may be referenced in the Privacy Statement

By registering as a Business Premise Owner on SELangkah, you agree to our General Terms of Use by Business Premise Owners

By registering as a Business Premise Owner on SELangkah, you agree to the Advisory PDPA